DÀN NÓNG KEWELLY

mỗi trang
Dàn nóng Kewely FNA-0.36/1.0 Call

Dàn nóng Kewely FNA-0.36/1.0

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-0.36/1.0 Công suất: 0.36 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 1.0m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x150mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-0.37/1.1 Call

Dàn nóng Kewely FNA-0.37/1.1

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-0.37/1.1 Công suất: 0.37 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 1.1m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x150mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-0.38/1.2 Call

Dàn nóng Kewely FNA-0.38/1.2

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-0.38/1.2 Công suất: 0.38 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 1.2m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x150mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-0.39/1.3 Call

Dàn nóng Kewely FNA-0.39/1.3

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-0.39/1.3 Công suất: 0.39 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 1.3m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x150mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-0.8/3.4 Call

Dàn nóng Kewely FNA-0.8/3.4

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-0.8/3.4 Công suất: 0.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 3.4m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x200mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-1.0/4.4 Call

Dàn nóng Kewely FNA-1.0/4.4

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-1.0/4.4 Công suất: 1.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 4.4m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x250mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-1.2/5.4 Call

Dàn nóng Kewely FNA-1.2/5.4

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-1.2/5.4 Công suất: 1.2 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 5.4m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x300mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-1.6/8.4 Call

Dàn nóng Kewely FNA-1.6/8.4

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-1.6/8.4 Công suất: 1.6 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 8.4m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x300mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-0.8/3.4 Call

Dàn nóng Kewely FNF-0.8/3.4

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-0.8/3.4 Công suất: 0.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 3.4m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x200mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-0.9/4.0 Call

Dàn nóng Kewely FNF-0.9/4.0

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-0.9/4.0 Công suất: 0.9 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 4.0m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x200mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-1.0/4.4 Call

Dàn nóng Kewely FNF-1.0/4.4

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-1.0/4.4 Công suất: 1.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 4.4m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x250mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-1.1/5.0 Call

Dàn nóng Kewely FNF-1.1/5.0

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-1.1/5.0 Công suất: 1.1 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 5.0m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x250mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-1.2/5.4 Call

Dàn nóng Kewely FNF-1.2/5.4

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-1.2/5.4 Công suất: 1.2 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 5.4m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x300mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-1.6/8.4 Call

Dàn nóng Kewely FNF-1.6/8.4

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-1.6/8.4 Công suất: 1.6 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 8.4m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x300mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-1.7/9.0 Call

Dàn nóng Kewely FNF-1.7/9.0

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-1.7/9.0 Công suất: 1.7 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 9.0m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x250mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-1.8/9.8 Call

Dàn nóng Kewely FNF-1.8/9.8

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-1.8/9.8 Công suất: 1.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 9.8m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x300mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-10.2/50 Call

Dàn nóng Kewely FNF-10.2/50

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-10.2/50 Công suất: 10.2 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 50m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-15.2/53 Call

Dàn nóng Kewely FNF-15.2/53

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-15.2/53 Công suất: 15.2 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 53m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-19.0/63 Call

Dàn nóng Kewely FNF-19.0/63

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-19.0/63 Công suất: 19.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 63m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-2.5/11.3 Call

Dàn nóng Kewely FNF-2.5/11.3

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-2.5/11.3 Công suất: 2.5 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 11.3m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-2.8/13 Call

Dàn nóng Kewely FNF-2.8/13

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-2.8/13 Công suất: 2.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 13m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-21.5/75 Call

Dàn nóng Kewely FNF-21.5/75

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-21.5/75 Công suất: 22 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 75m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-24.2/88 Call

Dàn nóng Kewely FNF-24.2/88

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-24.2/88 Công suất: 24.2 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 88m2 Số lượng x đường kính quạt: 4x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-36.0/130 Call

Dàn nóng Kewely FNF-36.0/130

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-36.0/130 Công suất: 36.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 130m2 Số lượng x đường kính quạt: 4x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-4.4/16.5 Call

Dàn nóng Kewely FNF-4.4/16.5

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-4.4/16.5 Công suất: 4.4 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 16.5m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-42.0/150 Call

Dàn nóng Kewely FNF-42.0/150

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-42.0/150 Công suất: 42.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 150m2 Số lượng x đường kính quạt: 4x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-5.5/20 Call

Dàn nóng Kewely FNF-5.5/20

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-5.5/20 Công suất: 5.5 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 20m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-50.0/180 Call

Dàn nóng Kewely FNF-50.0/180

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-50.0/180 Công suất: 50.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 180m2 Số lượng x đường kính quạt: 4x500mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-6.0/22 Call

Dàn nóng Kewely FNF-6.0/22

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-6.0/22 Công suất: 6.5 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 22m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-60.0/210 Call

Dàn nóng Kewely FNF-60.0/210

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-60.0/210 Công suất: 60.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 210m2 Số lượng x đường kính quạt: 4x500mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-7.2/26 Call

Dàn nóng Kewely FNF-7.2/26

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-7.2/26 Công suất: 7.2 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 26m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-8.8/30 Call

Dàn nóng Kewely FNF-8.8/30

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-8.8/30 Công suất: 8.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 30m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNF-9.0/42 Call

Dàn nóng Kewely FNF-9.0/42

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNF-9.0/42 Công suất: 10.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 42m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng công nghiệp Kewely Call

Dàn nóng công nghiệp Kewely

Là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực nhập phân phối các sản phẩm dàn nóng công nghiệp Kewely, dàn nóng công nghiệp, thiết bị làm ngưng tụ trên toàn quốc với giá cả và chất lượng tốt nhất. Sản…

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely 0.15HP Extra Small Call

Dàn nóng Kewely 0.15HP Extra Small

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely 0.15HP Extra small Công suất lạnh: 0.36 KW Diện tích làm mát: 1 m2 Xuất xứ: Trung Quốc. Dàn nóng Kewely 0.15HP Extra small phù hợp dụng trong hệ thống kho mát, kho lạnh, kho đông, hầm cấp đông.

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely 0.15HP Small Call

Dàn nóng Kewely 0.15HP Small

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely 0.15HP Small Công suất lạnh: 0.37 KW Diện tích làm mát: 1.1 m2 Xuất xứ: Trung Quốc. Dàn nóng Kewely 0.15HP Small phù hợp sử dụng cho kho mát, kho đông,

091 40 40 090

Sản phẩm Hot

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 23
 • Hôm nay 59
 • Hôm qua 220
 • Trong tuần 398
 • Trong tháng 4,937
 • Tổng cộng 67,838

Top

   (0)