Sản phẩm

mỗi trang
Dàn nóng XINHE FNF 1.8 /9.8 Call

Dàn nóng XINHE FNF 1.8 /9.8

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF 1.8 /9.8 Công suất: 1.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 9.8m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x300mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF 2.5 /11.3 Call

Dàn nóng XINHE FNF 2.5 /11.3

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF 2.5 /11.3 Công suất: 2.5 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 11.3m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF 2.8 /13 Call

Dàn nóng XINHE FNF 2.8 /13

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF 2.8 /13 Công suất: 2.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 13m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF 4.4 /16.5 Call

Dàn nóng XINHE FNF 4.4 /16.5

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF 4.4 /16.5 Công suất: 4.4 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 16.5m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF 5.5 /20 Call

Dàn nóng XINHE FNF 5.5 /20

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF 5.5 /20 Công suất: 5.5 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 20m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF 6.0 /22 Call

Dàn nóng XINHE FNF 6.0 /22

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF 6.0 /22 Công suất: 6.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 22m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF 7.2/26 Call

Dàn nóng XINHE FNF 7.2/26

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF 7.2/26 Công suất: 7.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 26m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF-8.8/30 Call

Dàn nóng XINHE FNF-8.8/30

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF-8.8/30 Công suất: 8.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 30m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF-9.0/42 Call

Dàn nóng XINHE FNF-9.0/42

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF-9.0/42 Công suất: 10.8 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 42m2 Số lượng x đường kính quạt: 2x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF-24.2/88 Call

Dàn nóng XINHE FNF-24.2/88

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF-24.2/88 Công suất: 24.2 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 88m2 Số lượng x đường kính quạt: 4x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF-36.0/130 Call

Dàn nóng XINHE FNF-36.0/130

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF-36.0/130 Công suất: 36.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 130m2 Số lượng x đường kính quạt: 4x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF-42.0/150 Call

Dàn nóng XINHE FNF-42.0/150

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF-42.0/150 Công suất: 42.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 150m2 Số lượng x đường kính quạt: 4x400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF-50.0/180 Call

Dàn nóng XINHE FNF-50.0/180

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF-50.0/180 Công suất: 50.0 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 180m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*500mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng XINHE FNF-60.0/210 Call

Dàn nóng XINHE FNF-60.0/210

Tên sản phẩm: Dàn nóng XINHE FNF-60.0/210 Công suất: 60.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 210m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*500mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-1.8/9.8 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-1.8/9.8

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-1.8/9.8 Công suất: 1.85KW Diện tích trao đổi nhiệt: 9.8m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*300mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-2.5/11.3 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-2.5/11.3

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-2.5/11.3 Công suất: 2.5KW Diện tích trao đổi nhiệt: 11.3m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-2.8/13 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-2.8/13

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-2.8/13 Công suất: 2.8KW Diện tích trao đổi nhiệt: 13m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-4.4/16.5 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-4.4/16.5

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-4.4/16.5 Công suất: 4.4KW Diện tích trao đổi nhiệt: 16.5m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*350mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-5.5/20 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-5.5/20

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-5.5/20 Công suất: 5.5KW Diện tích trao đổi nhiệt: 20m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-6.0/22 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-6.0/22

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-6.0/22 Công suất: 6.5KW Diện tích trao đổi nhiệt: 22m2 Số lượng x đường kính quạt: 1*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-7.2/26 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-7.2/26

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-7.2/26 Công suất: 7.8KW Diện tích trao đổi nhiệt: 26m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-8.8/30 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-8.8/30

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-8.8/30 Công suất: 8.8KW Diện tích trao đổi nhiệt: 30m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-9.0/42 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-9.0/42

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-9.0/42 Công suất: 10.8KW Diện tích trao đổi nhiệt: 42m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-10.2/50 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-10.2/50

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-10.2/50 Công suất: 14.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 50m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-15.2/53 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-15.2/53

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-15.2/53 Công suất: 15.2KW Diện tích trao đổi nhiệt: 53m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-19.0/63 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-19.0/63

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-19.0/63 Công suất: 19.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 63m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-21.5/75 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-21.5/75

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-21.5/75 Công suất: 22KW Diện tích trao đổi nhiệt: 75m2 Số lượng x đường kính quạt: 2*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-24.2/88 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-24.2/88

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-24.2/88 Công suất: 24.2KW Diện tích trao đổi nhiệt: 88m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-36.0/130 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-36.0/130

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-36.0/130 Công suất: 36.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 130m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-42.0/150 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-42.0/150

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-42.0/150 Công suất: 42.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 150m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*400mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-50.0/180 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-50.0/180

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-50.0/180 Công suất: 50.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 180m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*500mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Zhongli FNF-60.0/210 Call

Dàn nóng Zhongli FNF-60.0/210

Tên sản phẩm: Dàn nóng Zhongli FNF-60.0/210 Công suất: 60.0KW Diện tích trao đổi nhiệt: 210m2 Số lượng x đường kính quạt: 4*500mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
DÀN LẠNH XMK Call

DÀN LẠNH XMK

Dàn lạnh XMK series D là một loại thiết bị làm mát lưu trữ có 3 loại gồm DL, DD và DJ, trong đó có thể được sử dụng ở nhiệt độ lưu trữ khác nhau

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-0.36/1.0 Call

Dàn nóng Kewely FNA-0.36/1.0

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-0.36/1.0 Công suất: 0.36 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 1.0m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x150mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-0.37/1.1 Call

Dàn nóng Kewely FNA-0.37/1.1

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-0.37/1.1 Công suất: 0.37 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 1.1m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x150mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090
Dàn nóng Kewely FNA-0.38/1.2 Call

Dàn nóng Kewely FNA-0.38/1.2

Tên sản phẩm: Dàn nóng Kewely FNA-0.38/1.2 Công suất: 0.38 KW Diện tích trao đổi nhiệt: 1.2m2 Số lượng x đường kính quạt: 1x150mm Xuất xứ: Trung Quốc

091 40 40 090

Sản phẩm Hot

Hổ trợ trực tuyến

Hotline

Hotline - 091 40 40 090

Hổ trợ kỹ Thuật

Hổ trợ kỹ Thuật - 0933 677 826

Kinh doanh

Kinh doanh - 0948 138 831

Mail liên hệ

Mail liên hệ - thietbilanhbaokhang@gmail.com

Fanpage Facebook

Thống kê

 • Đang online 2
 • Hôm nay 19
 • Hôm qua 279
 • Trong tuần 574
 • Trong tháng 4,909
 • Tổng cộng 45,790

Top

   (0)